Obsah

Pasport místních komunikací obce Radějovice

Pasport místních komunikací (dále též MK) je základní evidencí komunikací, vedenou jejich správcem. Rozsah a způsob vedení pasportu MK odpovídá příslušným ustanovením zákona číslo 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů číslo 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění. Zmíněné právní normy jsou v dalších kapitolách pasportu zkráceně označovány jako „zákon“ a „vyhláška“. Údaje o objemu finančních prostředků vynaložených na jejich výstavbu a zvlášť na jejich údržbu budou do pasportu vkládány od data schválení pasportu zastupitelstvem obce.

 

Pasport místních komunikací